Настоящото Споразумение се сключва между Instant Trading Ltd. (за кратко наричан "Компанията") и Партньора. Страните се съгласяват, както следва:

 1. Основни постановления
  1. Компанията и Партньорът приемат задължения за привличане на Клиенти, така че Клиентите да осъществяват търговски операции с инструментите, предложени от Компанията.
  2. Партньорът приема правата и задълженията, изложени в настоящото Споразумение по отношение привличането на Клиенти, които да влизат в договорни отношения за услуги с Компанията. Партньорът също се съгласява с други права и задължения, указани от тук нататък. Зачитайки ангажиментите, засегнати в настоящото Споразумение, Партньорът привлича Клиенти за Компанията, работейки от свое име.
  3. Партньорът безусловно признава, че всички привлечени Клиенти са Клиенти на Компанията.
  4. Език
   1. Основният език на настоящото Споразумение е Английски.
   2. За удобството на Партньорите Компанията може да предостави превод на настоящото Споразумение на друг език. Функцията на превода е единствено информативна. 
   3. В случай на несъответствие между английската версия и превода на настоящото Споразумени на друг език, английската версия ще се счита за вярна.
  5. Верификация на идентичността на Партньора
   1. Компанията има право да изиска потвърждение на всяка информация, предоставена от Партньора по време на регистрацията в афилиейт програмата. За тази цел Компанията има право да поиска сканирано копие или нотариално заверено копие на документа за самоличност на Партньора (по преценка на Компанията).
   2. Ако Партньорът не е получил заявка от Компанията за сканирано или нотариално заверено копие на неговия/нейния документ за самоличност, верификацията на афилиейт сметката ще се счита за незадължителна. Все пак, Компанията запазва правото си да ограничи достъпа до не-верифицирани сметки до определени услуги. В този случай, Партньорът може да пожелае да премине процедурата по верификация.
   3. Ако информацията, предоставена от Партньора по време на регистрацията (име, адрес по местоживеене или телефон), бъде променена, Партньорът незабавно трябва да уведоми Отдел Връзки с Партньори на Компанията за тези промени и да поиска от Компанията актуализация на информацията.
   4. Партньорът признава и се съгласява, че всяка информация, предоставена по време на регистрацията в афилиейт програмата, може да бъде използвана от Компанията в кампанията срещу пране на пари.
   5. Партньорът ще бъде отговорен за автентичността на документите за самоличност (или техните копия). Партньорът признава правото на Компанията да наема правоохранителни афенции от държавата, където са издадени документите, за да потвърди тяхната автентичност, ако са съмнителни. Ако документът бъде обявен за подправен, Компанията има правото да приведе Партньора под отговорност в съответствие с действащото законодателство на страната, където е издаден документът.
 2. Връзки с Клиенти
  1. Партньорът може да предоставя рекламна информация за Компанията, отговаряща на съответната страница в уебсайта на Компанията, както и информация, потвърдена за автентична от Компанията, на потенциални Клиенти.
  2. Партньорът гарантира автентичността и правната валидност на всички документи и договори, които Партньорът изпраща до Компанията от името на Клиента.
  3. Партньорът трябва да предостави на Клиентите съществена надеждна информация, отнасяща се до сключване на договори за брокерски услуги с Компанията, да дава обяснения на Клиентите във връзка със съдържанието на договорите и услугите на Компанията.
  4. Партньорът е длъжен да уведоми Клиента за рисковете, свързани с валутната търговия, преди да е подписано Споразумението за Публично Предлагане.
  5. Предоставяйки препоръки и информация, мотивираща Клиента да извършва търговски операции, не е част от плана за услуги на Компанията. В изключителни случаи Компанията има право да предостави информация, препоръки и частични съвети на Клиент по нейно усмотрение, но все пак Компанията не носи отговорност за последствията от такива препоръки. Всички търговски операции, започнали от неточна информация или греща, са в сила и задължителни за изпълнение от Клиента и от Компанията.
  6. Партньорът трябва да се въздържа да дава съвети и препоръки на Клиента, засягащи търговски операции на търговската сметка. В противен случай Компанията не носи отговорност за последствията от тези съвети и препоръки.
 3. Права и задължения на Партньора
  1. Партньорът е длъжен да привлича нови Клиенти, така че Клиентите да влизат в договорни отношения за брокерски услуги с Компанията и да оперират на международните финансови пазари при условията на Компанията.
  2. Партньорът е длъжен да отвори афилиейт сметка с Компанията за получаване на комисионни.
  3. Партньорът е длъжен да бъде компетентен за услугите на Компанията и да притежава основни знания за международните финансови пазари.
  4. Партньорът е длъжен да изучи всички информационни ресурси на Компанията и да информира Клиентите своевременно за важни промени.
  5. Партньорът е длъжен да предостави на Клиентите от афилиейт групата разбираема информация и правна подкрепа, както и да разрешава проблеми, които Клиентът може да срещне, докато търгува на валутния пазар.
  6. Партньорът е длъжен да отговаря на всички въпроси от Клиенти във връзка с услугите, предоставени от Компанията.
  7. Партньорът няма право да създава под-агенции и други споразумения (договори), които дават право да се делегира отговорността на Партньора, изцяло или частично, на трети страни спорен настоящото Споразумени без предварителното писмено съгласие на Компанията. Преписването на правото за търсене е възможно, единствено след получаване съгласието на Компанията.
  8. Ако Партньорът не може да разреши проблем на Клиент сам, Партньорът е длъжен да се свърже със специалистите на Компанията с всички детайли, необходими за решаване на проблема (номера на сметки, тикети на поръчки, време и др.).
  9. Партньорът има право да планира и въвежда маркетингови и рекламни кампании, в случай че Компанията е одобрила кампаниите.
  10. Компанията запазва правото си да откаже афилиейт комисионни без предварително уведомление, в случай че Партньорът е заявил ключова дума "InstaForex" и нейни варианти на правопис, включително съвместими думи на други езици, в търсачки като YANDEX, GOOGLE и др., за да привлича нови Клиенти.
  11. Партньорът има право да захрани афилиейт сметката и да тегли средства от нея според правилата на Споразумението за Публично Предлагане.
  12. Както е посочено в Споразумението за Публично Предлагане, афилиейт сметката е достъпна в режим на частна клиентска сметка, т.е. Партньорът има право да извършва търговски операции с афилиейт сметката. Заради резките промени във валутните курсове на националните валутим, използвани от клиентите за захранване техните търговски сметки, Компанията запазва правото си да използва осреднена стойност на тези курсове при споразумения с Партньори.
  13. В случай на проблеми, свързани с оперирането на бизнеса и предлагането услугите на Компанията, Партньорът трябва да се свърже с Компанията с детайли за проблема, така че Компанията да може своевременно да консултира Партньора за възможните начини за решаване на проблема.
  14. Партньорът има право да извършва търговски операции на търговската сметка на Клиент, само с изричното писмено съгласие на Клиента.
  15. Партньорът няма право да прави споразумения с Клиенти (финансови или нефинансови, в национална или чужда валута) и да приема средства, ценни книжа и други активи от Клиенти.
  16. Партньорът има право да наблюдава ефикасността на промоционалните кампании чрез лични афилиейт кодове и афилиейт статистики, предоставени от Компанията.
  17. Партньорът има право да използва промоционални материали, предоставени от Компанията, като банери, джаджи/информатори, текстови линкове, целеви страници и др.
  18. Партньорът има право да използва дизайна на брандираната продукция на Компанията за рекламна дейност.
  19. Партньорът има право да привлича други партньори и да печели комисионна от всяка сделка на привлечените от него Клиенти.
  20. Партньорът има право да препоръчва ФорексКопи последователи и да получава комисионни за техните сделки.
  21. Партньорът има право да препоръчва PAMM търговци и да печели комисионни за техните сделки.
  22. Партньорът има право да препоръчва РАММ инвеститори и да прави дялова печалба, зададена от РАММ търговец, в случай че инвестицията се окаже печеливша.
  23. Партньорът има право да извършва търговски операции на афилиейт сметката си.
  24. Максималната стойност на отстъпка, която Партньорът може да ползва, за да привлича нови Клиенти е 1.5 пипса от основните валутни двойки. Партньорът няма право да споменава по-висока от тази стойност на отстъпката на своя уебсайт или други ресурси, включително социални мрежи, форуми, блогове, бюлетини и т.н. За Клиенти, привлечени преди 18.11.16, в случай че Партньорът е сключил споразумение за плащане на отстъпки над 1.5 пипса с тях, максималната стойност на отстъпката може да бъде 1.7 пипса, но е забранено да се споменава тази стойност на уебсайта на Партньора и останалите ресурси, споменати по-горе. В случай на несъответствие с тези правила, Компанията запазва правото си да наложи наказателна глоба на Партньора, във вид на частичен или пълен отказ на награда.
 4. Права и задължения на Компанията
  1. Компанията е длъжна да отвори търговски сметки за Клиентите, препоръчани от Партньора според Споразумението за Публично Предлагане.
  2. Компанията трябва да позволи на Клиентите да извършват търговски операции в системата, като предостави на Клиентите данни за вход (логин и парола).
  3. Компанията е задължена да поддържа разбираем архив на всички операции, извършени от Клиенти.
  4. Компанията трябва да предостави на Партньор информация, засягаща съдържанието на подписани споразумения, както и правила и условия за участие на Клиента в търговията с чуждестранна валута.
  5. Компанията е задължена да прави плащания към Партньора на базата на баланс за месечни приходи и разходи, в съответствие с процедурата, уредена в Клауза 10 от тук.
  6. Компанията има право да поиска от Партньора пълен доклад за процеса и резултатите от кампании за привличане на Клиенти.
  7. Компанията има право да прекрати Споразумението, в случай че Партньорът не е привлякъл повече от 3 Клиента в рамките на 30 дни след регистрацията в афилиейт програмата на Компанията. Партньорът няма право да привлича близки роднини, ако Партньорът е частно лице, или близки роднини на основателите, ако Партньорът е юридическо лице. Партньорът няма право да привлича свои собствени сметки.
  8. Компанията има право да изключи Клиентска сметка от афилиейт групата, в случай че сметката не е захранена в рамките на 30 дни след регистрацията в Клиентски Кабинет.
  9. В случай че Партньорът не успее да изпълни задълженията си по настоящото Споразумении, Компанията има право да изключва Клиенти от неговата афилиейт група.
  10. Компанията има право да информира Клиенти на афилиейт групата за комисионни, получени от Партньора за търговските операции, извършени от тях на международните финансови пазари, в съответствие с настоящото Споразумение.
  11. В случай че Партньорът наруши или не успее да изпълни задълженията си според настоящото Споразумение, Компанията има право да прекрати Споразумението по собствено усмотрение.
  12. Компанията има право да извършва други дейности, уредени в настоящото Споразумение и Приложенията към него.
 5. Принципи за рабона на Партньора и привличане на Клиенти
  1. Партньорът има право да създаде уебсайт, свързан с дейностите на Компанията, съдържащ информация за международните финансови пазари и предостането на брокерски, дилърски и инвестиционни услуги, съобразени с Клауза 3 от тук.
  2. Клиент е регистриран и привлечен към афилиейт групата по някой от следните методи:
   1. Клиентът кликва на афилиейт линк към официалния уебсайт на Компанията.
   2. Клиентът въвежда афилиейт код в регистрационната форма за търговска сметка.
   3. Партньорът предава Клиентска идентификационна форма, подписана от Клиента, на Компанията.
  3. Клиентът може да избере да откаже услугите на Партньора и да поиска да бъде обслужен от Компанията.
  4. С цел да се предотврати нечестно съперничество, е забранено да се местят клиенти от една афилиейт група към друга, както и да се преместват настоящи Клиенти към афилиейт група. Тази Клауза от настоящото Споразумение трябва да бъде разгледана от настоящи Клиенти, отварящи нови сметки в Компанията, с цел да ги преместят към афилиейт група. Забележка: Клиент може да приложи към Компанията обяснения защо е бил преместен в друга афилиейт група. Компанията трябва да вземе предвид това и да вземе индивидуално решение за всяка молба.
  5. Партньорът няма право да получава афилиейт комисионни от собствените си сметки и тези, принадлежащи на негови близки роднини, ако Партньорът е частно лице; както и от сметки на близки роднини на основателите, ако Партньорът е юридическо лице.
  6. На Партньорът е забранено да използва нечестни методи за привличане на Клиенти, включително, но не само, използване на принудително препращане на потребители към сайтовете Компанията и регистрацията им в афилиейт групата.
 6. Разрешаване на спорове
  1. Партньорът има право да отправи жалба към Компанията в рамките на 5 работни дни от датата, на която Партньорът е научил за събитие или проява, които са повод за такова твърдение.
  2. Всяка жалба от Клиент срещу Компанията трябва да бъде написана на хартия и изпратена на Компанията по поща или изпратена по електронна поща до Компанията, използвайки някой от имейл адресите, посочени на уебсайта на Компанията. Жалби, подадени в друг формат (форум, телефон и др.) няма да бъдат вземани предвид.
  3. Подробностите на жалбата трябва да съдържат: име и фамилия на Партньор/фирмено име на Партньора; точно описание на спорната ситуация; други детайли за спора, които могат да допринесат за неговото разрешаване. Съдържанието на жалбата не трябва да включва: емоционални оценки за спорната ситуация; вербална обида към Компанията; ругатни.
  4. Компанията има право да поиска от Клиент/Партньор да предостави информация, необходима за разрешаване на спора.
  5. Компанията има право да откаже жалба, ако постановленията, уредени в Клаузи 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 и 7.3 не са били спазени.
  6. Компанията е длъжна да разгледа жалбата на Партньора, да вземе решение за спора с възможно най-кратко забавяне и да го изпрати по електронна поща на Партньора. Максималният период за разследване на спор е 10 работни дни от датата на подаване на жалбата.
  7. Спорове, засягащи интерпретирането или приложението на настоящото Споразумение, трябва да бъдат разрешени чрез преговори.
  8. Спор може да бъде отнесен за арбитраж по процедурата за разрешаване на спорове. Заявка за арбитраж може да бъде пусната, в случай че жалбата не е била удовлетворена или ако е липсвал отговор по жалбата в рамките на периода, уточнен в Клаузи 6.5, 7.2 и 7.3 от тук.
 7. Обмен на данни
  1. Компанията трябва да се свърже с Партньора, използвайки следните средства за комуникация:
   1. електронна поща;
   2. факс;
   3. телефон;
   4. пощенски услуги;
   5. изявление в отреденото за това място от уебсайта на Компанията;
   6. други електронни средства за комуникация, подадени от Компанията (Skype, ICQ, и др.)
  2. Партньорът може да се свърже с Компанията, използвайки средствата за комуникация, описани в Клауза 7.1 от тук.
  3. Съобщения, документи, изявления, известия, потвърждения, доклади и др. трябва да се сметнат за приети от отсрещната страна:
   1. 1 час след изпращане на съобщение по имейл;
   2. 1 час след изпращане на съобщение по вътрешната електронна поща на терминала;
   3. 1 час след изпращане на съобщение по факс;
   4. веднага след приключване на телефонния разговор;
   5. 7 календарни дни след изпращане докумените по пощата;
   6. 1 час, след като е било публикувано изявление на уебсайта на Компанията.
 8. Поверителна информация
  1. Партньорът няма право да разкрива информация, получена от Компанията по време на сътрудничеството, както и данни, съдържащи се в настоящото Споразумение, в рамките на периода на неговата валидност и до 5 години след неговото прекратяване.
  2. Партньорът няма право да разкрива поверителна информация, засягаща бизнеса и услугите на Компанията на конкурентни трети страни.
  3. Страните трябва да осигурят конфиденциалността на личните данни на Клиента и данните на неговата сметка, както и данни за търговските операции, извършени от Клиента.
 9. Следствия и взаимни споразумения
  1. В случай че дневна комисионна за някой от търговските дни е повече от $500 и броят привлечени активни (реално търгуващи) Клиенти е по-малък от 10, Компанията запазва правото да преразгледа сумата на комисионната на тази афилиейт сметка и да я намали до 0.5 пип едностранно.
  2. Компанията ще плати на Партньора афилиейт комисионна, само в случай че Партньорът е привлякъл не по-малко от 3 реално търгуващи Клиенти.
  3. Компанията плаща афилиейт комисионни на Партньора в съгласие с Апендикс 1 от настоящото Споразумение. Комисионните не бива да надвишават 50% от средната стойност на собствения капитал на клиентските сметки от афилиейт група за докладвания месец. Средната стойност на собствения капитал се изчислява като сума от капиталите на всички Клиентски сметки в началото и в края на всеки докладван месец, разделена на 2.
  4. Когато изчислява комисионни, Компанията има право да не вземе предвид сделки, сключени от Клиента в резултат на неизправност на търговската платформа и да изключи отговорността на Клиента за такива сделки от афилиейт групата.
  5. В случай че сумата на комисионните от сделки на даден Клиент надвиши 30% от общата сума на комисионните, кредитирани по търговска сметка, или ако Клауза 5.5 от настоящото Споразумение е нарушена, Компанията запазва правото си да не плаща комисионни на Партньора и да изключи такива Клиенти от афилиейт групата.
  6. Ако сделките на сметката на привлечен Клиент са засечени да нарушават основните постановления на ИнстаФорекс, правилата на бонусната система; ако се начисляват комисионни от доказано измамни сметки; или ако се открие, че Клиенти използват стратегии, насочени към получаване на печалба от афилиейт комисионни и отстъпки до нарушение на основната търговия (включително, но не ограничено до случаи, когато тази стратегия е част от общата стратегия на Клиентска и афилиейт сметка), Компанията запазва правото си да откаже комисионни от такива сметки и да изключи тези Клиенти от афилиейт групата.
  7. В случай че данните за регистрация на Партньор съвпаднат частично или изцяло с данните за регистрация на Клиент, принадлежащ към афилиейт групата, Компанията запазва правото си да сметне това съвпадение за причина да приложи Клаузи 5.5 и 9.5 от настоящото Споразумение за сметката в пълния им смисъл.
  8. В случай че се открие, че сметка на Клиент, принадлежащ към афилиейт групата и афилиейт сметката използват същия IP адрес, Компанията запазва правото си да сметне това съвпадение за причина да приложи Клаузи 5.5 и 9.5 от настоящото Споразумение за афилиейт сметката в пълния им смисъл.
  9. За да предотврати нечестни опити да се получат комисионни от сделки, изпълнени на сметки от привлечени Клиенти или сметките, регистрирани с техните имена, но все пак управлявани от Партньора, Компанията запазва правото да не плаща афилиейт комисионни от сделки, които целят печалба по-малка от 3 пипса.
  10. Компанията може да вземе случаи на нарушение на Клаузи 3.1 и 5.4 от настоящото Споразумение от Партняра за дейност, несъвместима с принципите на афилиейт програмата. Клиенти, привлечени чрез нарушение на гореспоменатите Клаузи от това Споразумение, ще бъдат изключени от афилиейт групата и комисионните, спечелени от техните сделки ще бъдат отказани в пълен размер.
  11. На месечна база Партньорът има право да заяви от Компанията проверка на броя привлечени Клиенти и броя Клиентски сметки, както и да прегледа резултатите от техните търговски операции.
  12. Комисионна се кредитира по афилиейт сметка, незабавно след като привлечен Клиент затвори сделка. В случай че сметки на Партньора и на Клиента са базирани на различни сървъри на Компанията, афилиейт комисионна се кредитира на следващия ден след затварянето на сделката от Клиента.
  13. Компанията запазва правото си да не плаща комисионна от сделки на маржин, който идва от бонусни средства на участниците в бонус програмата. Тази Клауза е приложима към комисионни, които са вече кредитирани. Такива участници в бонус програми могат да бъдат изключени от афилиейт групата.
  14. В случай че Клиент, принадлежащ на афилиейт групата, е изпратил на Дилърския Отдел на Компанията жалба относно реда, по който Партньорът е получил комисионна, Компанията запазва правото си да откаже афилиейт комисионната в пълен размер.
  15. В случай че печалбата, направена от сделка на Клиент, не надвишава 5 пипса, Компанията запазва правото да промени афилиейт комисионните, получени от Партньора за част от тези сделки.
  16. Ако общата стойност на афилиейт комисионните, получени от всяка търговска сметка надвишава 60% от целия депозит, направен от Клиент на тази сметка (например, ако цялата сума на афилиейт комисионните от сметката на Клиент с $1,000 е повече от $600), Компанията запазва правото си да промени общата сума на афилиейт комисионните, така че да не надвишава 60% от целия депозит.
  17. Компанията плаща комисионни на Партньора в съответствие с Апендикс 1 от настоящото Споразумение.
  18. Страните приемат да изчисляват и плащат своите данъци и други фискални задължения към трети страни независимо.
  19. Тегленето на комисионии се изпълнява в рамките на срока, определен от разплащателната система, в случай че комисионната е от реферали, които са депозирали чрез кредитна карта и някои други разплащателни системи, срокът може да бъде удължен до 45 календарни дни от последното захранване чрез тази конкретна система, като е възможно още удължаване, ако е необходимо. Компанията трябва своевременно да уведоми Партньора за въвеждането на такива ограничения.
  20. Компанията запазва правото си да откаже по всяко време комисионни над 1.5 пипса без обяснение, дори след като са били кредитирани. Това може да е заради факта, че сътрудничеството с Партньора носи загуби за Компанията, включително загуби, докато обслужва неговите финансови операции.
 10. Заключителни постановления
  1. Настоящото Споразумение влиза в сила на датата, когато последната от двете Страни го е подписала.
  2. Настоящото Споразумение е валидно за 12 месеца след датата на подписване от Страните.
  3. Ако условията на настоящото Споразумение са спазени, Споразумението ще бъде удължено за неограничен период от време.
  4. Компанията ще има абсолютна свобода да променя и допълва условията и правилата, посочени в настоящото Споразумение, и трябва да даде предизвестие до 5 дни.
  5. Всяка Страна може да прекрати настоящото Споразумение едностранно, давайки поне 5 календарни дни предизвестие на другата Страна.
  6. Всяка Страна трябва да има право да поиска правна помощ при прекратяването на настоящото Споразумение, в случай на повтарящи се нарушения на другата Страна, както и други случаи, посочени в настоящите постановления.
  7. Никоя поправка, допълнение или апендикс към това Споразумение няма да бъдат ефективни, освен ако са в писмена форма от нотариално заверени представители на Страните в рамките на срока, посочен в тези, поправки, допълнения и апендикси. Ако началната дата на ефективност не е посочена, те ще влязат в сила на датата, когато са подписани от Страните.
  8. Настоящото Споразумение и неговите апендикси се изпълняват в две копия и всяка Страна задържа едно от тях. Всяко Копие се смята за еднакво автентично.

Апендикс: Взаимни споразумения

 1. Компанията ще плаща на Партньора афилиейт комисионни от всички сделки, сключени от Клиенти, привлечени от Партньора, без да се взема предвид дали Клиентите са направили печалба или не.
 2. Стойност на афилиейт комисионна
  1. Компанията плаща на Партньора комисионна от 1.5 пипса за всяка сделка, изпълнена с основни Форекс инструменти.
  2. Компанията плаща на Партньора комисионна от 1.2 пипса за всяка сделка, изпълнена със CFD.
  3. Компанията плаща на Партньора комисионна от $20 за всяка сделка, направена със Злато и $10 за всяка сделка със Сребро.
  4. Компанията плаща на Партньора комисионна, равна на 33.3% от таксата, начислена от Компанията, за сделка с даден фючърсен договор.
  5. Стойността на афилиейт комисионната е посочена за търговия с обем 1 лот с Форекс, CFD и метали.
 3. Всички други плащания са възможни, само ако Компанията и Партньорът са се съгласили в двустранно споразумение.